Trang Chủ Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Bởi Công Nghệ Số 1

Các Điều khoản và Điều kiện Mua bán Sản phẩm (“Các Điều khoản”) này được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản phẩm (như được định nghĩa dưới đây) giữa Quý khách (như được định nghĩa đưới đây) và Công ty (như được định nghĩa dưới đây) thông qua Gian hàng điện tử được vận hành trên website thương mại điện tử (https://congngheso1.vn/). Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều khoản này được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi Công ty tùy từng thời điểm khi có sự thay đổi của các văn bản pháp luật điều chỉnh có liên quan)

Định nghĩa và giải thích

1.1 Định nghĩa
Trong Các Điều Khoản này, ngoại trừ trong phạm vi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ được viết hoa dưới đây có các ý nghĩa tương ứng như sau:

(a) “Chúng tôi” hoặc “Công ty” nghĩa là Công ty TNHH TM Thiết Bị Công Nghệ Số 1 được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Hoạt động số 0314308998 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 03 năm 2017 và là các bên bán Sản phẩm cho Quý khách theo Các Điều khoản này.
(b) “Cửa hàng trực tuyến” nghĩa là gian hàng điện tử của Công ty được vận hành thông qua Website Bán Hàng để phục vụ cho việc mua bán Sản phẩm theo Các Điều khoản này.
(c) “Hợp đồng mua bán” nghĩa là hợp đồng mua bán Sản phẩm giữa chúng tôi và Quý khách được cấu thành và giao kết theo Các Điều khoản này.
(d) “Ngày Làm Việc” nghĩa là các ngày làm việc trong tuần, ngoại trừ Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ tại Việt Nam.
(e) “Quý khách” nghĩa là bất kỳ người nào (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) trực tiếp mua bất kỳ Sản Phẩm nào từ Công ty.
(f) “Sản phẩm” nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được Công ty bán cho Quý khách theo quy định của Các Điều khoản này.
(g) “Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là một sự kiện hoặc tình huống bất thường diễn ra sau khi Hợp đồng mua bán được cấu thành và có hiệu lực mà:

(i) ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một Bên ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên đó,
(ii) Bên đó không thể dự phòng một cách hợp lý trước khi Hợp đồng mua bán được cấu thành và có hiệu lực,
(iii) Bên đó không thể tránh hoặc khắc phục một cách hợp lý, và (iv) về căn bản không do Bên đó gây ra, như: động đất, giông, lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không) hoặc đe doạ hoặc chuẩn bị chiến tranh, bão và các thiên tai khác, chiến tranh, đình công hay đóng cửa nơi làm việc do các tổ chức, cá nhân khác gây ra, các sai sót của nhà thầu phụ hay các bên cung cấp, các trường hợp hệ thống thông tin liên lạc viễn thông công cộng hoặc cá nhân bị gián đoạn, hoặc không thể sử dụng phương tiện di chuyển công cộng hoặc cá nhân, và các địch họa, các quyết định do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành, do sự sai sót, chậm trễ, thay đổi nội bộ từ phía cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khi giải quyết các thủ tục liên quan đến Hợp đồng mua bán.

(h) “Website Bán Hàng” nghĩa là website thương mại điện tử tại https://congngheso1.vn/ mà chúng tôi có quyền sử dụng hợp pháp như một môi trường cho phép chúng tôi thực hiện giao dịch thương mại điện tử bao gồm việc mua bán Sản phẩm với Quý khách theo Các Điều khoản này.

 

1.2 Giải thích

(a) Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, các từ ngữ biểu hiện ở dạng số ít sẽ bao gồm biểu hiện cả ở dạng số nhiều và ngược lại.
(b) Việc tham chiếu luật thì cũng bao gồm cả việc tham chiếu các quy định về hiến pháp, hiệp ước, sắc lệnh, hiệp định, quy chế, đạo luật, quy định, pháp lệnh, các văn bản dưới luật, thông tư và quyết định. Việc tham chiếu luật thì cũng bao gồm cả việc tham chiếu luật đó kể cả khi nó được sửa đổi, hợp nhất, bổ sung hoặc thay thế.
(c) Tiêu đề của các điều khoản được đưa vào chỉ nhằm mục đích chỉ dẫn và không được xem là hình thành nên một phần của ngữ cảnh hoặc được xem xét để giải thích Các Điều Khoản này.
(d) Nếu một khoảng thời gian được xác định từ, sau hoặc trước một ngày xác định hoặc ngày diễn ra một sự kiện, hành động, khoảng thời gian vừa nêu trên sẽ không bao gồm ngày như vậy.
(e) Nếu một công việc được yêu cầu phải thực hiện vào một ngày không phải là Ngày Làm Việc, công việc đó sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc kế tiếp.
(f) Ngày tháng và thời gian được hiểu là ngày tháng và thời gian ở Việt Nam.

Sản phẩm

2.1 Bất kỳ hình ảnh hay hình chụp của các Sản phẩm hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi chỉ để minh họa và Sản phẩm thực tế được bán ở Việt Nam có thể khác với hình ảnh được hiển thị. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo màu sắc, kích thước và chi tiết của Sản phẩm được hiển thị chính xác, tuy nhiên, sai sót có thể xảy ra. Hơn nữa, chúng tôi không thể đảm bảo được máy tính của Quý khách hiển thị chính xác màu sắc và chi tiết Sản phẩm của chúng tôi. Do đó, Sản phẩm mà Quý khách nhận được có thể khác một chút so với với hình ảnh quảng cáo.

2.2 Ngoài ra, bất kỳ bao bì nào được sử dụng cho Sản phẩm khi cung cấp đến Quý khách có thể khác với bao bì được hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến.

Đặt hàng

3.1 Đơn đặt hàng.
Quy trình đặt hàng của chúng tôi cho phép Quý khách kiểm tra Sản phẩm đã đặt mua theo Đơn đặt hàng và cho phép Quý khách rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn đặt hàng trước khi Quý khách gửi Đơn đặt hàng cho chúng tôi. Quý khách vui lòng đọc kỹ mọi thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng của Quý khách trước khi gửi Đơn đặt hàng cho chúng tôi.

3.2 Xác nhận đơn hàng.
Quý khách gửi Đơn đặt hàng của Quý khách đến chúng tôi bằng cách sử dụng chức năng đặt mua Sản phẩm trực tuyến và khi đó Đơn đặt hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Sản phẩm của Quý khách đối với Sản phẩm của chúng tôi theo các Điều khoản này. Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách sẽ nhận được một thư điện tử xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách kèm theo số tham chiếu Đơn đặt hàng và chi tiết về Sản phẩm mà Quý khách đã đặt (“Xác Nhận Đơn Hàng”). Quý khách vui lòng lưu ý rằng Xác Nhận Đơn Hàng chỉ xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách chứ không có nghĩa rằng Đơn đặt hàng của Quý khách đã được Chúng tôi chấp nhận.

3.3 Từ chối hoặc bảo lưu.
Chúng tôi có quyền từ chối hoặc bảo lưu Đơn đặt hàng của Quý khách và gửi thư điện tử trả lời như vậy trong những trường hợp sau:

(a) Khi không có sẵn hoặc không còn Sản phẩm đó;
(b) Khi có sai sót về hiển thị giá cả hay mô tả Sản phẩm (xem điều 10.3 bên dưới);
(c) Khi Quý khách không đáp ứng đủ tất cả các điều kiện được quy định tại mục 4 bên dưới;
(d) Đơn đặt hàng có địa chỉ nhận hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam;
(e) Chúng tôi có các căn cứ rõ ràng xác định rằng Quý khách không đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 dưới đây; hoặc
(f) Xảy ra trường hợp được quy định tại Điều 10.3 dưới đây.

 

3.4 Chấp nhận Đơn hàng và xác lập Hợp đồng.
Sau khi nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách, chúng tôi sẽ rà soát và kiểm tra Đơn đặt hàng của Quý khách với hàng hóa trong kho hàng của chúng tôi và gửi thư điện tử thông báo giao Sản phẩm (“Thông Báo Giao Sản Phẩm”) cho Quý khách. Chỉ khi có Thông Báo Giao Sản Phẩm thì hợp đồng mua bán giữa Quý khách và Công ty TNHH TM Thiết Bị Công Nghệ Số 1. Địa chỉ thư điện tử được gửi từ chúng tôi theo Các Điều khoản này là Hotro.congngheso1.vn@gmail.com.

3.5 Hợp đồng chỉ xác lập cho các Sản phẩm có trong Thông Báo Giao Sản Phẩm. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào khác trong Đơn đặt hàng của Quý khách mà chưa được chấp nhận trong Thông Báo Giao Sản Phẩm.

3.6 Tất cả các Sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào hàng hóa có sẵn hay không. Nếu, vì một lý do nào đó, bất kỳ hoặc tất cả các Sản phẩm mà Quý khách đặt mua đã hết hàng, hoặc có sai sót về hiển thị giá trên Cửa hàng trực tuyến, Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo với Quý khách về việc này sớm nhất có thể ngay sau khi chúng tôi có thông tin đầy đủ và đồng thời thông báo đến Quý khách ngày giao được điều chỉnh. Nếu Quý khách không đồng ý gia hạn thời hạn giao và nếu Quý khách đã thanh toán cho những Sản phẩm này, chúng tôi sẽ hoàn lại cho Quý khách số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Tư cách pháp lý

5.1 Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết trên Website Bán Hàng tới các website của các thương nhân, công ty, tổ chức khác (“Đơn Vị Thứ Ba”), dù Đơn Vị Thứ Ba có mối quan hệ liên kết với chúng tôi hay không để Quý khách có thêm thông tin. Để tránh nhầm lẫn, Đơn Vị Thứ Ba này sẽ được liệt kê cụ thể trên Website Bán Hàng. Chúng tôi không thể cam kết rằng các sản phẩm mà Quý khách mua được từ bất kỳ Đơn Vị Thứ Ba nào mà chúng tôi đã cung cấp địa chỉ truy cập nêu trên sẽ có chất lượng làm hài lòng Quý khách và chúng tôi TỪ CHỐI mọi yêu cầu bảo hành cho các trường hợp này. Quý khách chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng hàng hóa, cũng như không thúc đẩy quảng cáo nội dung của các địa chỉ truy cập tại các Đơn Vị Thứ Ba. Việc TỪ CHỐI này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo quy định của pháp luật với Đơn Vị Thứ Ba. Các vấn đề về liên quan đến thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các vấn đề khác có liên quan được pháp luật quy định đối với các sản phẩm mà Quý khách mua được từ Đơn Vị Thứ Ba sẽ do Đơn Vị Thứ Ba chịu trách nhiệm đối với Quý khách.

5.2 Quý khách cũng chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào từ việc Quý khách truy cập vào những địa chỉ truy cập của Đơn Vị Thứ Ba mà chúng tôi cung cấp, kể cả những tổn thất này đến từ việc Quý khách tin tưởng vào sự hoàn thiện, chính xác hay sự tồn tại của những quảng cáo, sản phẩm hoặc chất liệu khác ở trên các địa chỉ truy cập này

Quyền của Quý khách

Có một số điều khoản bảo hành đi kèm với Sản phẩm và không thể được loại trừ theo điều 21 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 (“Luật Bảo Vệ NTD”). Sản phẩm của Quý khách có thể được bảo hành bằng cách sửa chữa hoặc thay thế nếu Sản phẩm đó không đạt chuẩn chất lượng và mức độ hư hỏng không phải là hoàn toàn phù hợp với Các Điều khoản này. Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 0938 026 154 (dịch vụ 24/7) để được hướng dẫn quy trình bảo hành sản phẩm.

Giao nhận hàng

7.1 Phạm vi giao hàng.
Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

7.2 Cách thức liên hệ.
Sau khi sản phẩm được đóng gói và chuyển tới đơn vị vận chuyển, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử xác nhận tới Quý khách kèm theo đường dẫn (link) tra cứu tình trạng Đơn đặt hàng. Trước khi giao Sản phẩm, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thông tin Quý khách đã đăng ký để xác nhận thời gian giao hàng.

7.3 Thời gian giao hàng
Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong thời gian vận chuyển tối đa [ba (03)] Ngày Làm Việc (áp dụng với khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội và Đà Nẵng), và [năm (05)] Ngày Làm Việc (áp dụng với các khu vực khác) tính từ ngày Quý khách nhận được Thông Báo Giao Sản Phẩm từ chúng tôi theo Các Điều khoản này nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.
Thời gian giao hàng cụ thể: 9h – 21h hàng ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (trừ ngày Lễ). Trong trường hợp ngày giao hàng rơi vào Chủ Nhật và chúng tôi không thể thực hiện giao hàng được, thì việc giao hàng sẽ được thực hiện vào ngày Thứ Hai sau đó.
Trước khi giao Sản phẩm, chúng tôi sẽ thông báo trước cho Quý khách để sắp xếp thời gian nhận Sản phẩm.
Đối với 1 số dòng sản phẩm cao cấp, chúng tôi áp dụng Giao hàng hỏa tốc nếu KH đặt hàng trước 12 giờ trưa:

–  Tại TP Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp).
– Và các tỉnh thành lân cận: Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An.

7.4 Cách thức kiểm tra Đơn đặt hàng.
Quý khách có thể kiểm tra tình trạng thực hiện Đơn đặt hàng qua đường dẫn (link) trong các thư điện tử của chúng tôi theo quy định tại Điều 3 trên đây được gửi cho Quý khách

7.5 Giao hàng chậm.
Nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao Sản phẩm, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách ngày giao được điều chỉnh để giao các Sản phẩm.

7.6 Ký nhận Sản phẩm.
Khi Sản phẩm được giao cho Quý khách, Quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận Sản phẩm. Quý khách sẽ phải kiểm tra Sản phẩm cho bất kì lỗi hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận Sản phẩm. Mọi rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Quý khách kể khi Sản phẩm đã được giao cho Quý khách hoặc cho người được Quý khách ủy quyền nhận Sản Phẩm theo quy định của Các Điều khoản này. Quý khách nên giữ kỹ biên nhận Sản phẩm phòng trường hợp sau này Quý khách cần trao đổi lại hoặc có nhu cầu bảo hành Sản phẩm đã mua với chúng tôi. Việc đổi lại hoặc bảo hành sẽ được thực hiện theo chính sách chung của chúng tôi.

7.7 Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị Đơn đặt hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm, khu vực nằm ngoài phạm vi chuyển hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ theo thông tin liên lạc mà Quý khách đã cung cấp khi đặt hàng để thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể, sắp xếp hủy Đơn đặt hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác nếu thấy cần thiết.

7.8 Quý khách phải cẩn thận khi nhận Sản phẩm để tránh làm hỏng Sản phẩm, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn nào để mở. Trong trường hợp Sản phẩm bị hư hỏng do Quý khách sử dụng vật sắc nhọn để mở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế đối với những Sản phẩm như vậy. Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách sẵn sàng nhận Sản phẩm mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian hợp lý nào mà chúng tôi đã đưa ra.

7.9 Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận Sản phẩm sau khi chúng tôi thực hiện việc giao Sản phẩm theo quy định của Các Điều khoản này, chúng tôi sẽ gửi lại thư điện tử hướng dẫn cách thức để Quý khách được nhận Sản phẩm và Quý khách sẽ đến địa điểm được chỉ định của chúng tôi để nhận Sản phẩm. Trong trường hợp này, mọi rủi ro đối với Sản phẩm vẫn được xem là đã chuyển giao cho Quý khách kể từ ngày chúng tôi gửi lại thư điện tử hướng dẫn cho Quý khách. Nếu việc giao và nhận Sản phẩm bị trì hoãn vì sự từ chối nhận Sản phẩm không hợp lý của Quý khách hoặc nếu Quý khách (trong vòng hai (02) tuần cho sự cố gắng giao Sản phẩm lần đầu của chúng tôi) không nhận Sản phẩm hoặc lấy Sản phẩm từ đơn vị vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng một trong hai cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi):
(a) Thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác từ việc lưu giữ Sản phẩm mà Quý khách phải chịu; hoặc
(b) Sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý khách về việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ các khoản thanh toán nào mà Quý khách đã trả cho Hợp đồng mua bán cho Quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, sau khi trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả Sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào).

7.10 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các Sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Quý khách muốn.

7.11 Trong trường hợp Quý khách muốn thay đổi thông tin giao nhận hàng, Quý khách có thể gọi lên Tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số 0869 141 899 để được hỗ trợ. Quý khách lưu ý, chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ thay đổi thông tin giao nhận trong những trường hợp được coi là hợp lý và được thông báo kịp thời tới chúng tôi.

7.12 Trong trường hợp Quý khách yêu cầu giao Sản phẩm cho một bên thứ ba như người quen của Quý khách, hoặc cho bất kỳ đơn vị vận chuyển nào không ký hợp đồng trực tiếp với chúng tôi, mọi chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển sẽ do Quý khách chịu.

7.13 Quý khách có thể thông báo cho chúng tôi việc thay đổi về người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách bằng cách liên hệ tới tổng đài chăm sóc khách hàng 0869 141 899 ngay sau khi đặt Sản phẩm. Người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách sẽ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hợp lệ cùng với thư uỷ quyền của Quý khách. Cũng như trên, mọi chi phí và rủi ro do việc thay đổi người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách sẽ do Quý khách chịu. Chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ trong việc uỷ quyền nêu trên.

7.14 Nếu Quý khách không nhận được Sản phẩm trong thời gian giao hàng dự định trong Xác nhận chuyển hàng, Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng 0869 141 899 (dịch vụ 24/7).

Dịch vụ lắp đặt tại địa chỉ của khách hàng

Chúng tôi cung cấp nhân công lắp đặt tại nhà miễn phí và tính phí tùy theo khu vực và thiết bị lắp đặt, hướng dẫn và tư vấn khách hàng sử dụng Sản phẩm, ngoại trừ các chi phí phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn như phí vận chuyển, phí thuê các phương tiện hỗ trợ cho việc lắp đặt, phí phát sinh cho vật tư lắp đặt hoặc các chi phí khác cần cho việc vận hành thiết bị.
Để được hỗ trợ lắp đặt Sản phẩm, Quý khách vui lòng lựa chọn “Lắp đặt” khi chọn Hình thức giao hàng hoặc liên hệ 0938 026 154. Trước khi tới địa chỉ của khách hàng để tiến hành việc lắp đặt, Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách để xác nhận yêu cầu và thống nhất thời gian thực hiện.